Zamów teraz

Regulamin

Certyfikatomat > Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Platforma www.certyfikatomat.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługi dostępne pod adresem internetowym www.certyfikatomat.pl oraz marką pod nią występującą „certyfikatomat.pl” prowadzone są przez Pawlowsky Holding sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000911693, NIP: 8513262057, adres poczty elektronicznej: kontakt@certyfikatomat.pl
 3. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez platformę www.certyfikatomat.pl, zasady świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów.
 4. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych platformy www.certyfikatomat.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§2 Definicje zawarte w Regulaminie

 

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.certyfikatomat.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. USŁUGA – dostępna w Certyfikatomat.pl usługa stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą .
 4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Platformy.
 5. PLATFORMA – platforma umożliwiająca składanie zamówień i zakupów usługi wykonania świadectw charakterystyki energetycznej budynków lub części budynków oraz usług z nimi powiązanych przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Platformę, dostępną pod adresem internetowym: www.certyfikatomat.pl oraz stronami na nią prowadzącymi.
 6. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Pawlowsky Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin.
 7. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy.
 8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi ze Sprzedawcą.
 9. FORMULARZ AUDYTU – formularz dotyczący audytowanej nieruchomości przesyłany na adres e-mail Klienta, po złożeniu i opłaceniu zamówienia na stronie internetowej certyfikatomat.pl, który należy odesłać uzupełniony w terminie do maksymalnie 40 dni. 
 10. WYKONAWCA – Audytor, osoba fizyczna lub podmiot zewnętrzny  wykonujący certyfikacje i wydający świadectwo charakterystyki energetycznej.

 

§3 Informacje dotyczące usług oraz ich zamawiania

 

 1. Platforma www.certyfikatomat.pl prowadzi sprzedaż Usług za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Platformy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi na warunkach podanych w jego opisie.
 3. Cena Usługi uwidoczniona na stronie internetowej Platformy podana jest w złotych polskich (PLN). Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 4. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia na Platformie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Klient zobowiązany jest do podawania w udostępnionych w ramach Platformy formularzach w tym formularzu audytu oraz formularzu zamówienia, wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich niezbędnych danych, w szczególności dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem usługi wykonania świadectw charakterystyki energetycznej budynków lub części budynków.
 7. Przy niektórych usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile czasu zazwyczaj upływa od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.
 8. Klient po złożeniu zamówienia na wybraną usługę, zobowiązuję się przesłać uzupełniony Formularz audytu uzupełniony danymi audytowanej nieruchomości na adres formularze@certyfikatomat.pl
 9. Formularz Audytu, otrzymuje Klient wraz z wiadomością potwierdzającą zamówienie na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail.
 10. Klient zobowiązuję się do dostarczenia wypełnionego formularzu audytu, w czasie do 40 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 11. Jeśli uzupełniony formularz audytu, który jest podstawą do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej, niezostanie dostarczony w terminie 40 dni na adres formularze@certyfikatomat.pl, uznaje się, że usługa została wykonana, a Klient, rezygnuje z otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznego.

 

§4 Zawarcie Umowy Sprzedaży

 

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 4 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu, który będzie dołączany do Usługi.

 

§5 Sposoby płatności

 

 1. Sprzedawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub przelewu z wybranych polskich banków za pośrednictwem platformy PayNow, BLIK.
 2. Usługa zostanie wykonana dopiero po jej opłaceniu.

 

 

§6 Koszt, termin i sposoby dostawy

 

 1. Dostawa realizowana jest drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 2. Klient dodatkowo może wykupić usługę fizycznej dostawy na dowolnie wskazany adres. Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia oraz są pokrywane w całości przez Klienta.
 3. Na termin elektronicznej oraz fizycznej dostawy składa się czas wykonywania Usługi oraz czas dostawy przez przewoźnika.
 4. Klient zobowiązuje się dostarczyć wypełniony formularz audytu w terminie do 40 dni od daty złożenia lub opłacenia zamówienia.
 5. Fizyczna dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu, który będzie dołączany do Usługi.
 7. Usługodawca zleci wykonanie usługi częściowo lub w całości do Wykonawcy niezwłocznie po dostarczeniu formularza audytu od Klienta na adres formularze@certyfikatomat.pl

 

§7 Reklamacja usługi

 

 1. Zawiadomienia o wadach dotyczących wykonanej usługi oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@certyfikatomat.pl.
 2. W powyższej wiadomości elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
 4. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana drogą elektroniczną.

 

§8 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy przed wykonaniem Usługi poprzez zgłoszenie na adres e-mail kontakt@certyfikatomat.pl. W wypadku odstąpienia Klienta od umowy, przed wykonaniem Usługi, opłata zostanie zwrócona klientowi w terminie 7 dni na rachunek bankowy klienta, z którego dokonano opłaty. Jeśli Usługodawca przeanalizował już formularz Klienta, a osoba będzie chciała dokonać zwrotu (przed wysłaniem świadectwa charakterystyki energetycznej z podpisem uprawnionego audytora) – zwrot zostanie pomniejszony o koszt pracy audytora w analizie w kwocie 200 zł.
 2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas wykonania Usługi lub odmowy wykonania Usługi.

 

§9 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Platformę zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Platformą, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.